Asia Labex 2018 on April 19-21, 2018 at Chennai Trade Centre, Chennai, india.